તલાટી કમ મંત્રી ટેસ્ટ english

તલાટી કમ મંત્રી english ટેસ્ટ 1

  • પ્રશ્ન 10
  • માર્ક 10
  • English

Results

4.8/5 - (11 votes)

4.8/5 - (11 votes)

#1. She ___ to the cinema every Sunday.

#2. My grandmother ___ me a story just now.

#3. ___ people of Japan are called ___ Japanese.

#4. He _ school everyday.

#5. There is ___ union of domestic servants also.

#6. He felt that he ___ resign his post.

#7. The Vivek Express ___ an hour ago.

#8. She had gone to collage when I ___ to see her.

#9. The boys will play if the headmaster ___ them.

#10. It ___ all day.

finish

આ પણ વાંચો

GSRTC BUS: ઘરે બેઠા જાણો બસ નો સમય અને ટિકિટ બુક કરો, અહીંથી જાણો માહિતી

4.8/5 - (11 votes)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Scroll to Top