જુનિયર ક્લાર્ક કોલલેટર નીકળવાના શરૂ?

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાના કોલ લેટર માટે ઓફિસિયલ નોતિફિકેશ બહાર પાડ્યું છે, 9 એપ્રિલ ના રોજ લેવાનારી પરીક્ષા માટે કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સૂચના નીચે આપી છે.

પંચાયત બોર્ડના નોતિફિકેશન મુજબ 31-3-23 માં રોજ કૉલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

Recruiting AgencyGPSSB
State ConcernedGujarat
Name of PostJunior Clerk
Number of Vacant Posts1181
GPSSB Junior Clerk Exam Date09 April
GPSSB Junior Clerk Call Letter Availability29 March
Official Websitegpssb.gujarat.gov.in

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment